طراحی حیاط (۲)

کارفرما : دکتر کیانی

محل اجرا : خیابان عباس آباد

قبل از اجرا :

abas00001

abas00002

در حین اجرا :

abas00003

  abas00005

abas00006

طرح سه بعدی :

7

8