طراحی داخلی مسکونی (۱۲)

کارفرما : آقای میر محمد صادقی

محل اجرا : خیابان بهار آزادی