طراحی نمای ساختمان (۴)

کارفرما : آقای حیدری

محل اجرا : خیابان آتشگاه

قبل از اجرا :

at01

در حین اجرا :

at02

بعد از اجرا :

نمای ساختمان

طرح های سه بعدی :

2

طرح سه بعدی نمای ساختمان