طراحی پارکینگ (۲)

کارفرما : آقای میر محمد صادقی

محل اجرا : خیابان بهار آزادی