طراحی نمای ساختمان (6)

کارفرما : آقای ربیعی محل اجرا : چهارباغ بالا   دکوراسیون داخ…

طراحی نمای ساختمان (5)

کارفرما : آقای جهانبازی محل اجرا : مرداویج …

طراحی نمای ساختمان (4)

کارفرما : آقای حیدری محل اجرا : خیابان آتشگاه قبل از اجرا : در …

طراحی نمای ساختمان (3)

  محل اجرا :مهرآباد

طراحی نمای ساختمان (2)

  محل اجرا : کوی امام کارفرما : دکتر ازلی …